Τετάρτη , 23 Μάιος 2018
Αρχική | Αυτοδιοίκηση | Νέες ευεργετικές ρυθμίσεις οφειλών προς τους δήμους

Νέες ευεργετικές ρυθμίσεις οφειλών προς τους δήμους

Σε ρύθμιση των οφειλών  τους  προς  τον Δήμο Σάμου θα μπορούν να προχωρήσουν οι πολίτες και μάλιστα έως και 100 δόσεις , ύστερα από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου για ρυθμίσεις οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού . Πρόκειται για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου 2017               

Οι οφειλές μπορούν  να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με ανώτατο όριο τις 100 δόσεις. Με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις  κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής του τέλους  που τις επιβαρύνουν ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).  

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή  η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

 

Συντάκτης: Χάρης Ζαβουδάκης

xzavoudakis@yahoo.gr